ما برای ارائه رهبران ارشد بسیار فراتر از تحقیقات برجسته فناوری خود توسعه یافته ایم

مطالب ویژه

تماس با ما

کنتاکتور

ردیف شماره سفارش
1 3RT1916-1CB00 AC24-48V,DC24-70V,S00,کنتاکت کمکی
2 3RT1916-1CC00 AC48-127V,DC-1501-S00,کنتاکت کمکی
3 3RT1916-1DG00 DC12-250V,S00,کنتاکت کمکی
4 3RT1916-1JJ00 DC12-24,AC24-48,S00,
5 3RT1916-1JK00 DC24-70,AC48-127,S00
6 3RT1916-1JL00 AC127-240,S00
7 3RT1926-1BB00 AC24-48V,DC24-70V,S0,کنتاکت کمکی
8 3RT1926-1BC00 AC48-127V,S0,
9 3RT1926-1BD00 AC127-240,DC150-250,S0,کنتاکت کمکی
10 3RT1926-1CB00 AC24-48V,DC24-70V,S0,کنتاکت کمکی
11 3RT1926-1CC00 AC48-127V
12 3RT1926-1CD00 AC127-240V,DC150-250,S0,کنتاکت کمکی
13 3RT1926-1ER00 DC24V,S0,کنتاکت کمکی
14 3RT1926-1QT00 AC1DC24-240,S0...S3
15 3RT1926-1QT00 AC1DC24-240,S0...S3
16 3RT1926-1TR00 DC24V,S0,کنتاکت کمکی
17 3RT1936-1CB00 AC24-48V,DC24-70,S2&S3,کنتاکت کمکی
18 3RT1936-1CC00 AC48-127V,S2&S3,کنتاکت کمکی
19 3RT1936-1C000 AC127-240V,S2&S3,کنتاکت کمکی
20 3RT1936-1ER00 DC24V,S2&S3,کنتاکت کمکی
21 3RT1936-1TR00 DC24V,S2&S3,کنتاکت کمکی
22 3RT1956-1CB00 AC24-48V,DC24-70V,S61S10112,کنتاکت کمکی
23 3RT1956-1CC00 AC48-127,DC70-150,S6,S10,S12,کنتاکت کمکی
24 3RT1956-1CD00 AC127-240,DC150-250,S6,S10,S12,کنتاکت کمکی
ردیف نام قطعه
1 3RT1015-1AP01 3KW,S00,220AC,7A,1NO.0NC
2 3RT1015-1AF01 3KW,S00,110AC,7A,1NO.0NC
3 3RT1015-1BB41 3KW,S00,24DC,7A,1NO.0NC
4 3RT1015-1BF41 3KW,S00,110DC,7A,1NO.0NC
5 3RT1016-1AP01 4KW,S00,220AC,9A,1NO.0NC
6 3RT1016-1AF01 4KW,S00,110AC,9A,1NO.0NC
7 3RT1016-1BB41 4KW,S00,24DC,9A,1NO.0NC
8 3RT1016-1BF41 4KW,S00,110DC,9A,1NO.0NC
9 3RT1017-1AP01 5.5KW,S00,220AC,12A,1NO.0NC
10 3RT1017-1AF01 5.5KW,S00,110AC,12A,1NO.0NC
11 3RT1017-1BB41 5.5KW,S00,24DC,12A,1NO.0NC
12 3RT1017-1BF41 5.5KW,S00,110DC,12A1NO.0NC
13 3RT1023-1AF00 4KW,S0,110AC,9A,0NO,0NC
14 3RT1023-1AP00 4KW,S0,220AC,9A,0NO,0NC
15 3RT1023-1BB40 4KW,S0,24DC,9A,0NO,0NC
16 3RT1023-1BF40 4KW,S0,110DCAC,9A,0NO,0NC
17 3RT1024-1AF00 5.5KW,S0,110AC,12A,0NO,0NC
18 3RT1024-1AP00 5.5KW,S0,220AC,12A,0NO,0NC
19 3RT1024-1BB40 5.5KW,S0,24DC,12A,0NO,0NC
20 3RT1024-1BF40 5.SKW,S0,110DCAC,12A,0NO,0NC
21 3RT1025-1AF00 7.5KW,S0,110AC,17A,0NO,0NC
22 3RT1025-1AP00 7.5KW,S0,220AC,17A,0NO,0NC
23 3RT1025-1BB40 7.5KW,S0,24DC,17A,0NO,0NC
24 3RT1025-1BF40 7.5KW,S0,110DCAC,17A,0NO,0NC
25 3RT1026-1AF00 11KW,S0,110AC,25A,0NO,0NC
26 3RT1026-1AP00 11KW,S0,220AC,25A,0NO,0NC
27 3RT1026-1BB40 11KW,S0,24DC,25A,0NO,0NC
28 3RT1026-1BF40 11KW,S0,110DCAC,25A,0NO,0NC
29 3RT1034-1AF00 15KW,S2,110AC,32A,0NO,0NC
30 3RT1034-1AP00 15KW,S2,220AC,32A,0NO,0NC
31 3RT1034-1BB40 15KW,S0,24DC,32A,0NO,0NC
32 3RT1034-1BF40 15KW,S0,110DCAC,32A,0NO,0NC
33 3RT1035-1AF00 18.5KW,S2,110AC,40A,0NO,0NC
34 3RT1035-1AP00 18.5KW,S2,220AC,40A,0NO,0NC
35 3RT1035-1BB40 18.5KW,S2,24DC,40A,0NO,0NC
36 3RT1035-1BF40 18.5KW,S0,110DCAC,40A,0NO,0NC
37 3RT1036-1AF00 22KW,S2,110AC,S0A,0NO,0NC
38 3RT1036-1AP00 22KW,S2,220AC,50A,0NO,0NC
39 3RT1036-1BB40 22KW,S2,24DC,50A,0NO.,0NC
40 3RT1036-1BF40 22KW,S2,110DCAC,50A,0NO,0NC
41 3RT1044-1AF00 30KW,S3,110AC,65A,0NO,0NC
42 3RT1044-1AP00 30KW,S3,220AC,65A,0NO,0NC
43 3RT1044-1BB40 30KW,S3,24DC,65A,0NO,0NC
44 3RT1044-1BF40 30KW,S2110DCAC,65A,0NO,0NC
45 3RT1045-1AF00 37KW,S3,110AC,80A,0NO,0NC
46 3RT1045-1AP00 37KW,S3,220AC,80A,0NO,0NC
47 3RT1045-1BB40 37KW,S3,24DC,80A,0NO,0NC
48 3RT1045-1BF41 37KW,S2,110DCAC,80A,0NO,0NC
49 3RT1046-1AF00 45KW,S3,110AC,95A,0NO,0NC
50 3RT1046-1AP00 45KW,S3,220AC,95A,0NO,0NC
51 3RT1046-1BB40 45KW,S3,24DC,95A,0NO,0NC
52 3RT1046-1BF40 45KW,S2,110DCAC,95A,0NO,0NC
53 3RT1054-6AF36 55KW,S6,2NO+2NC,110-127AC/DC
54 3RT1054-6AP36 55KW,S6,2NO+2NC,220-240AC/DC
55 3RT1055-6AF36 75KW,S6,110-127AC1DC,150A,2NO,2NC
56 3RT1055-6AP36 75KW,S6,220-240AC1DC,150A,2NO,2NC
57 3RT1056-6AF36 90KW,S6,110-127AC1DC,185A,2NO,2NC
58 3RT1056-6AP36 90KW,S6,220-240AC1OC,185A,2NO,2NC
59 3RT1064-6AF36 110KW,S10,110AC1DC,300A,2NO,2NC
60 3RT1064-6AP36 110KW,S10,220-240AC1DC,225A,2NO,2NC
61 3RT1065-6AF36 132KW,S10,110AC1DC,300A,2NO,2NC
62 3RT1065-6AP36 132KW,S10,220-240AC1DC,265A,2NO,2NC
63 3RT1066-6AF36 160KW,S10,,110AC/DC,300A,2NO,2NC
64 3RT1066-6AP36 160KW,S10,220-240AC1DC,300A,2NO,2NC
65 3RT1075-6AF36 200KW,S12,220-240AC1DC,400A,2NO,2NC
** 3RT1075-6AP36 200KW,S12,220-240AC1DC,400A,2NO,2NC
67 3RT1076-6AF36 250KW,S12,110AC1DC,300A,2NO,2NC
68 3RT1076-6AP36 250KW,S12,220-240AC1DC,500A,2NO,2NC
ردیف شماره سفارش
1 3RT1617-1AP03 12.5 KVAR ,3 POLE,400V . 230V
2 3RT1627-1AP01 25 KVAR ,3 POLE,400V. 230V
3 3RT1647-1AP01 50 KVAR ,3 POLE,400V. 230V
ردیف شماره سفارش
1 3RH1911-1BA01 1NC,S00,کنتاکت کمکی
2 3RH1911-1BA10 1NC,S00,کنتاکت کمکی
3 3RH1921-1CA01 1NC,S0-S12,کنتاکت کمکی
4 3RH1921-1CA10 1NO,S0-S12,کنتاکت کمکی
5 3RH1921-1DA11 1NO+1NC,S0-S12,کنتاکت کمکی
6 3RH1921-1DA11 1NO+1NC,S0-S12,کنتاکت کمکی
7 3RH1921-1EA11 1NO+1NCS0-S12,کنتاکت کمکی
8 3RH1921-1FA04 4NC,S0-S12,کنتاکت کمکی
9 3RH1921-1HA22 2N0+2NC ,S0-S1 2,کنتاکت کمکی
10 3RT1916-1BB00 AC24-48V,DC24-70V,S00,کنتاکت کمکی
11 3RT1916-1BC00 AC48-127 V,DC70-1 50,S00,کنتاکت کمکی
12 3RT1916-1BD00 AC127-240,DC1 50-250,S00,کنتاکت کمکی
ردیف شماره سفارش
1 3RH1122-1AF00 2NO+2NC,110AC,S00,I=6A
2 3RH1122-1AP00 2NO+2NC,220 AC,S00,I=6A
3 3RH1131-1AF00 3NO+3NC,110AC,S00,I=6A
4 3RH1131-1AP00 3NO+3NC,220 AC,S00,I=6A
5 3RH1140-1AB00 4NO+0NC,24DC,S00,I=6A
6 3RH1140-1AF00 4NO+0NC,110AC,S00,I=6A
7 3RH1140-1AP00 4NO+0NC,220AC,S00,I=6A
8 3RH1244-1BB40 2NO+2NC,24DC,S00,I=6A
9 3RH1262-1AP00 6NO+2NC,220AC,S00,I=6A
ردیف شماره سفارش
1 3TX7002-1AB00 OUTPUT INTERFACE*1NO, AC/DC 24V
2 3TX7002-2AF00 INPUT INTERFACE * 1NO, AC/DC 230V
3 3TX7402-3A SURGE SUPPRESSOR DIODE * DC 24 TO 250V* 3TH4
4 3TX7402-3J SURGE SUPPRESSOR DIODE AND ZENER DIODE*DC 24 TO 250V SIZE 0 TO 2
5 3TX7402-3J SURGE SUPPRESSOR VARISTOR *AC 127 TO 24OV/DC 150 TO 250V*SIZE 0 TO 2
6 3TX7402-3R SURGE SUPPRESSOR RC ELEMENT*AC 24 TO 48V/DC 24 TO 70V*SIZE 0 TO 2

استراتژی پایش

ما یک دیدگاه طولانی مدت و پایدار داریم.
ما همواره به مشتریانمان احترام می گذاریم.
ما همگی بازیکنان یک تیم هستیم.
ما همکاران خود را توسعه میدهیم.
ما نوآوری های پیشرفته ای را توسعه می دهیم.
ما به گسترش کسب و کار والا تر می اندیشیم.
و ما به خودمان احترام میگذاریم.

شبکه های اجتماعی

تماس با ما